L'espill, 23

3,00 €
Impuestos incluidos

192 pàg. en bon estat. 2006

La diferència italiana

Antonio Negri

Ciència, democràcia i mercat global

Josep Lluis Barona

Té futur l'ecologisme?

John M. Meyer

Indigenisme, democràcia i pacte social

Joan del Alcazar

Territori i/o patrimoni (comú)

Vicenç M. Rosselló

El decenni del taulell

Josep M. Alcañniz

Els vertaders costos del boom immobiliari

Josep Sorribes

Una elit a colp de paleta

Violeta Tena

Un país sense llauradors?

Manolo Peris

Les Balears: amb tot, encara illes

Onofre Rullán

biologia res no té sentit si no és a la llum

de l'evolució

Theodosius Dobzhansky

Declaració dels drets de la dona i la ciutadana

Olympe de Gougues

La modernitat fragmentada de Walter Benjamin

Alex Matas

Sorprenent

Jean-Paul Sartre

Justo Serna

Existeixen els intel lectuals britànics?

Michael Saler

La cultura catalana a Frankfurt 2007

Jürgen Boos

Un escriptor europeu en llengua catalana diu

Biel Mesquida

Jordi Muñoz

La preocupació ambiental

Artemi Cerda

Valencianisme econòmic

Xavier Ferré

Pere Calders: la invenció d'una realitat

Salvador Company

Enlaces directos: Illes Balears + Walter benjamin + Salvador company + l'espill + Biel Mesquida + Valencianisme + Antonio Negri + Josep Lluis Barona + ecologisme + John M. Meyer + Joan del Alcazar + Vicenç M. Rosselló + boom immobiliari + Josep Sorribes + Violeta Tena + Manolo Peris + Onofre Rullán + Theodosius Dobzhansky + Declaració dels drets de la dona + Olympe de Gougues + Alex Matas + Jean-Paul Sartre + Justo Serna + intel lectuals britànics + Michael Saler + Jürgen Boos + Jordi Muñoz + medi ambient + Artemi Cerda + Xavier Ferré Pere Calders +

Cantidad
1 Artículo
Últimas unidades en stock

  • Transacciones seguras y encriptadas con SSL. Transacciones seguras y encriptadas con SSL.
  • También realizamos envíos a península. También realizamos envíos a península.
  • Transacciones en persona en Barcelona ciudad. Transacciones en persona en Barcelona ciudad.

AntonioNegri,

JosepLluisBarona,

,

JohnMMeyer,

JoandelAlcazar,

VicençMRosselló,

JosepMAlcañniz,

boomimmobiliari,

JosepSorribes,

VioletaTena,

ManoloPeris,

IllesBalears,

OnofreRullán,

TheodosiusDobzhansky,

Declaraciódelsdretsdeladonailaciutadana,

OlympedeGougues,

WalterBenjamin,

AlexMatas,

JeanPaulSartre,

JustoSerna,

intellectualsbritànics,

MichaelSaler,

JürgenBoos,

BielMesquida,

JordiMuñoz,

mediambient,

ArtemiCerda,

,

XavierFerré

PereCalders,

SalvadorCompany

9.11 derecha
1 Artículo

4 otros productos en la misma categoría: